TRESTNÍ OZNÁMENÍ (vzor je pod článkem) Podali jsme oznámení: Socha maršála Koněva nikdy nepatřila Praze 6

18.04.2020 07:14

„Socha maršála Koněva nikdy nepatřila Praze 6," píše se v prohlášení Aliance národních sil, která podala Doplněk trestního oznámení na starostu a radní Prahy 6 kvůli protiprávnímu odstranění sochy maršála Koněva.

 
 

Policie ČR

Krajské ředitelství policie Hlavního města Prahy

SKPV- Odbor obecné kriminality

Kongresová 1666/2

140 00 Praha 4

Ds: rkiai5y

 

Věc: Trestní oznámení pro podezření o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byly spáchány závažné trestné činy podle § 329, 330, 220 a 358 trestního zákoníku

 

Oznamovatel: jméno a příjmení

nar. bytem

 

Podezřelí:

1. nezmámí pachatelé

2. starosta Městského obvodu Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, nar. 13. března 1984

3. třicet tři radních Městského obvodu Praha 6 hlasujících pro odstranění sochy

4. Pavel Novotný, starosta měst. obvodu Praha – Řeporyje,

5. MUDr. Zdeněk Hřib, primátor města Prahy

a další spolupracující strany a jedinci usilující o odstranění sochy z řad Pirátů, ODS TOP 09, STAN a KDU-ČSL

 

Podávám toto trestní oznámení na starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře a ostatní podezřelé, pro jejich jednání v souvislosti s odstraněním sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 - Dejvicích, a dále proto, že zneužili pro své politické cíle nouzový stav vyhlášený vládou a parlamentem ČR a porušili své povinnosti při správě cizího majetku.

 

 

Ondřej Kolář a ostaní podezřelí uvedenou činností porušili smlouvu o přátelství a spolupráci s Ruskem ze dne 26. 8. 1993, uveřejněnou ve sbírce zákonů pod č. 99/1996 Sb., kde je uvedeno v článku 21:

 

Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim.

 

Budou rovněž spolupracovat při zjišťování a udržování pohřebišť občanů druhé Smluvní strany, výměně informací o osudu zemřelých a nezvěstných na svém území.

 

Socha maršála Sovětského svazu je nepochybně vojenský pomník podle této smlouvy. Starosta Ondřej Kolář jej cíleně a úmyslně neudržuje a omezuje občanům přístup k této soše. Proto mám za to, že se dopustil výše uvedeného trestného činu.

 

Interpretace této smlouvy podezřelým Ondřejem Kolářem, že socha Maršála Koněva není vojenským pomníkem, a proto se na něj nevztahuje ochrana podle této smlouvy, je právně I logicky nesmyslná až absurdní. Z právního hlediska proto, že se v textu smlouvy nic takového nepíše, že by muselo jít o pomníky padlých, a z logického hlediska proto, že je nepochybné, že maršál Ivan Koněv byl významný vojevůdce za druhé světové války a pod jeho velením bojovaly miliony vojáků a statisíce z nich padly. Socha je důležitým

symbolem porážky nacismu a osvobození Československa, přičemž nejde jen o samotnou osobu Ivana Stěpanoviče Koněva, ale odstranění sochy je urážkou a pošpiněním památky všech téměř tří milionů vojáků Rudé Armády, kteří se podíleli na osvobození Československa, a zejména těch sto čtyřiceti tisíc vojáků, kteří zde padli.

 

Dále byla byla porušena mezinárodní dohoda č.251/1999 Sb.

o vzájemném udržování válečných hrobů mezi vládou České republiky

a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů…!!!

 

"Čl.1. odst.c) "úprava válečných hrobů" - vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolů, pomníků a jiných památných objektů nebo jejich rekonstrukce a další opatření předpokládající stavební změny válečných hrobů;"

 

Dále byl porušen:

 

Zákon 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovil práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. ve znění zákona.č. 300/2000 Sb. – o bezpečnosti České republiky, tedy sofistikovaně plánovitě a proti vládnímu nařízení podle § 5 a 6.

 

Zákon č. 134/2016 Sb. zadávání veřejných zakázek,

 

zákon č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů péče o veřejný majetek– zákon o hlavním městě Praze a vyhlášky HMP č.55/2000 Sb., §§ 17 a 18, které ukládají pečovat o veřejný majetek

 

 

Odůvodnění

 

1. Pomník byl odhalen 9. května 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození Československa.

 

Byl věnován všem osvoboditelům, jako výraz vděčnosti a připomínka všech padlých vojáků I. ukrajinského frontu, vojínům, důstojníkům a jejich veliteli maršálu Koněvovi.

 

Na pomníku byla umístěna pamětní deska, na níž stál následující text: „Významný vojevůdce maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu a Hrdina Československé socialistické republiky velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením.“ .

 

Pomník byl pietním místem, u něhož se u příležitosti výročí ukončení druhé světové války setkávali na začátku měsíce května jak „členové veteránských organizací, přímí účastníci druhé světové války, zástupci velvyslanectví Ruské federace v Praze, městské části Prahy 6, tak i představitelé resortu Ministerstva obrany České republiky.

 

2. V roce 2015 však městská část Praha 6 navrhovala pomník odstranit, ale díky odporu občanů na podporu zachování pomníku se záměr nezdařil.

 

Starosta Ondřej Kolář však neustoupil a na jeho popud se zastupitelstvo Prahy 6 usneslo, že opatří pomník dodatkovými tabulemi s textem, který by alespoň maršála Koněva pošpinil větou: “…řídil potlačení Maďarského povstání”, což se nezakládá na pravdě, protože potlačení Maďarského povstání bylo řízeno tehdejší Maďarskou vládou, která pozvala vojska Varšavské smlouvy a požádala generálního tajemníka Chruščeva o pomoc, vojenské akce pak řídil ministr obrany Georgij Konstantinovič Žukov z Moskvy spolu s tehdejší maďarskou a sovětskou vládou. Maršál Ivan Koněv tam byl poslán na rozkaz.

 

Takže památníku byla vyměněna pamětní tabule a nahrazena novými dezorientačními deskami v češtině, ruštině a angličtině dne 21. srpna 2018 ve 14.35 hod. s tímto nepravdivým textem:

 

„Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. –

Na podzim 1956 řídil potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“

 

Proti tomuto nepravdivému textu na desce se písemně ohradili krom českých občanů i velvyslanci Ruska, Běloruska, Arménie, Ázerbájdžánu a Kazachstánu..!

 

Deska s nepravdivým a silně zavádějícím textem přesto odstraněna nebyla. V čí prospěch pracuje pan starosta Kolář?

 

3. Maršálova socha byla tak vystavena nebezpečí vandalismu a placených provokatérů snažících se měnit historii , a proto se pomník několikrát stal terčem jejich útoků, což pan Ondřej Kolář jako veřejný zastupitel vždy schvaloval. Socha byla několikrát posprejována a polita barvou. Po pátém případu vandalismu, kdy nebyl pachatel ani jednou dopaden, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář prohlásil, že “pomalování sochy je sice vandalstvím, ale že pro lidi, kterým socha vadí, má pochopení a ji nenechá očistit.!! “

 

Toto úmyslné poškození památníku v noci na 22. srpna 2019 spočívalo v tom, že na boční stranu podstavce byl bílou barvou napsán nápis „Ne krvavému maršálovi! Nezapomeneme“ a na podstavci se objevila rudá barva znázorňující krev stékající zpod maršálových nohou a letopočty '45, '56, '61 a '68..!!! Když se náhodní občané snažili pomník očistit a umýt jej, byla na ně přizvána policie, aby toho zanechali !!!

 

Takže pokus o očištění hanebných nápisů a barvy z pomníku zastavila dne 23. srpna 2019 zavolaná Městská policie, která místo toho, aby pomohla dobrovolníkům pomník v klidu a pod jejich ochranou vyčistit, tak si zjišťovala jejich totožnost pro případné budoucí obvinění z přestupku nebo trestného činu….!!!

 

Další pokusy o očištění sochy opět nevhodně kritizoval starosta Kolář, podle něhož to „budou nějací ruští trollové, kteří vyslyšeli volání ruské ambasády“, místo své

povinnosti správce památkové zóny, aby sochu nechal očistit on, tak jak mu to přikazuje zákon !!

 

4. Dne 12. září 2019 část zastupitelů pro Prahu 12 schválila na svém zasedání odstranění pomníku marsala I. S. Koněva /viz přiložený seznam/

Dle právního názoru neměla tato skupina žádné pravomoci přistoupit k tomuto hlasování, neboť do současné doby má pouze práva správce památkové zóny /viz snímek z pozemkové mapy a výpis LV.

 

V noci z 2. na 3. dubna 2020 ve 23.10 hod. byla podepsána objednávka ved. územního rozvoje Prahy 6 paní Ing. Janou Jelínkovou pro demontáž bronzové sochy I. S. Koněva včetně všech bronzových doplňkových cedulí a jejich transfer do blíže neurčeného ani nijak specifikovaného depozitáře.

 

Objednávka k odstranění sochy I. S. Koněva byla narychlo zhotovena a podepsána v noci, a to 8 hodin před začátkem prací na odstraňování sochy…!!!

 

Z tohoto skutku je vice než důkazné, že měli hodně napilno a nezabývali se ani řádným vyhlášením veřejné soutěže, kdo sochu odstraní. K tomu byl zneužit nouzový stav, avšak nouzový stav byl vyhlášen kvůli boji s epidemií koronaviru, nikoliv proto, aby městské části mohly bourat pomníky. Socha maršála Koněva s nouzovým stavem nesouvisela, proto se jednalo o zcela evidentní zneužití pravomocí veřejného činitele.

 

Dále podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl dne 12. března 2020 od 14.00 hodin vyhlášen nouzový stav usnesením vlády č. 69/2020 Sb pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). Stržením pomníku bylo porušení (ignorování) tohoto zákona zcela důkazně potvrzené (viz výše a foto a videa z místa činu zed ne 3.4.2020).

 

5. Mediální a veřejně lživé pomluvy

 

Určití političní jedinci a jejich politické kruhy v České republice se snaží nejen dehonestovat a nálepkovat tak Českou republiku předsudečnou nenávistí, ale svými hanlivými a urážejícími projevy hanobí vše, co je ruské, dnes i památky zesnulých a našich padlých osvoboditelů ve II. svět.válce.

 

Primátor Hřib (Pirátská strana) nechal odstranit pamětní desku osvobození ze Staroměstské radnice.

 

Kromě Koláře (TOP 09) jde i o starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), který provokacím proti Rusku ještě přidává na síle a nechává v obci Řeporyje postavit pomník vojákům SS z divize Vlasovců. Přestože pomník by představoval porušení Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

Pavel Novotný, starosta měst obvodu Řeporyje, přivezl ve středu 27. listopadu 2019 na multikáře ruskému velvyslanectví ostrou nótu adresovanou prezidentu Putinovi.

 

Dne 29. listopadu 2019 Novotný vystoupil v talkshow kanálu Rossija 1 Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti, kde prohlásil, že ruský názor nepovažuje za důležitý a

že pomník pro Vlasovce má být věnován památce těch vojáků, kteří padli na konci druhé světové války při osvobozování Prahy !!!

 

Tito komunální politici a další spolupracující strany a jedinci usilující o odstranění sochy z řad Pirátů, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL rozpoutali velký a nevratný mezinárodní konflikt a přesáhli rovinu domácí politiky. Bezprostředně negativně ovlivňili mezinárodní postavení České republiky ve světě a vyvolali zbytečnou mezinárodní diplomatickou bouři?

 

6. Právě oslavujeme 75. výročí osvobození Rudou armádou, oslavujeme 75 let života v míru, a tato organizovaná skupina v čele s radním Ondřejem Kolářem, několika zastupiteli Prahy 6 a starostou Řeporyjí Pavlem Novotným za pomoci Miroslava Kalouska vnáší zavádějící falešné a urážlivé informace do masmedií a tímto provokačním způsobem se jí podařilo vyvolat nešťastný mezinárodní konflikt s Ruskou federací. Tak tito lidé vědomě a nebezpečně ohrožují bezpečnost naší republiky..!!!

 

Zhanobení památky padlých hrdinů ve II. světové válce považuji za hanobení symbolu památky více než 140.000 padlých hrdinů rudoarmějců, kterým byly tehdy pomníky zřizovány a věnovány z vděčnosti za osvobození Československa.

 

I naše generace musí být vděčná panu maršálovi Koněvovi a jeho armádě za své životy, a proto se musí zodpovídat se za takové amorální činy, jakým bylo odstranění jeho sochy.

Mějme stále na zřeteli, že se jednalo o padlé chlapce mezi 17 a 25 lety, mějme na paměti miliony slz jejich matek, otců, příbuzných a přátel…!!!

 

Mám za to, že kdyby byli dnes živí a mohli se bránit, tak by si to pan Kolář a jeho komplicové nikdy nedovolili.

 

Odstranění sochy maršála Koněva lze chápat jako relativizaci smyslu boje desítek miliónů odvážných občanů světa proti hitlerovské válečné mašinérii, jako snahu o zlehčování a relativizaci německého nacismu coby nenávistné a zhoubné ideologie či faktickou snahu o jeho rehabilitaci a současně jako plivnutí do tváře jeho obětem v roce 75. výročí vítězství Spojenců nad ním.

 

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv byl frontovým velitelem druhé světové války. Za svoje velitelské kvality byl oceněn nejvyšší vojenskou hodností maršála Sovětského svazu a mnoha vysokými státními vyznamenáními. Řád vítězství ze sedmi těchto udělených nejvyšších vyznamenání ve II. svět. válce měl. č. 4. Byl tak úspěšným velitelem, že jej vyznamenala celá řada zemí svým nejvyšším vyznamenáním za zásluhy v bojích proti hitlerovské okupaci v Německem rozpoutané ničivé II. světové válce..!!

 

Byl vyhlášen hrdinou ČSSR a vyznamenán československým Řádem Bílého lva 1. stupně, v Polsku Řádem Virtuti militari, v Anglii britským vojenským křížem, v Maďarsku Řádem Maďarské svobody, ve Francii francouzským Řádem čestné legie a francouzským Válečným křížem, ale také americkým Řádem záslužné Legion of Merit ( LOM ) vrchního velitele, ve své vlasti byl vyhlášen hrdinou Sovětského svazu a odměněn bezpočtem dalších vysokých vyznamenání.

 

Žádná vláda z uvedených zemí nikdy maršála Koněva nezpochybnila, a ani by si nikdy nedovolila pohanit jeho památku či jeho úlohu při porážce fašizmu.

 

Jako velitel 1. ukrajinského frontu se podílel na osvobození části území nynějšího Slovenska a poté jižního Polska, přitom mj. koncentračního tábora Osvětim, zejména pak území severních, středních a východních Čech.

 

Pokud jde o výhrady některých politiků v ČR k jeho působení po osvobození, tak tyto se vůbec nezakládají na historických faktech, nýbrž na polopravdách a vyslovených lžích.

 

Pokud jde o tvrzení o jeho souhlasu s odvlečením stovek uprchlíků ruské národnosti zpět do SSSR, tak toto nebylo nikdy prokázáno. Toto prováděla vojenská kontrarozvědka nazvaná Smerš, která však nebyla pod velením maršála Koněva, ale přímo předsedy Státního výboru obrany J. V. Stalina.

 

Nařčení o působení maršála Koněva při invazi do ČSSR v roce 1968 je lživé, naopak on tuto invazi jednoznačně odsoudil.

 

V roce 1970 dokonce odmítl převzít titul hrdina ČSSR, který mu udělil tehdejší režim.

Koněv se ani nemohl podílet na invazi v roce 1968, neboť kvůli svému věku řídicí činnost v ozbrojených silách SSSR již dříve opustil, byl Generálním inspektorem Sovětské armády, což byla spíše ceremoniální funkce a podle archivních materiálů neměla jeho návštěva Československa na rozhodnutí o invazi ani na její průběh žádný vliv.

 

Na pomník se relevantně vztahuje dohoda mezi ČR a Ruskou federací o vzájemném udržování hrobů a pomníků. Již v srpnu minulého roku, když si Ruské ministerstvo zahraničí předvolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku maršála Koněva v Praze, urážejícími nápisy a politím červenou barvou.

 

Ruská diplomacie v demarši vyzvala Prahu, aby „učinila konec podobným provokacím a aby incident vyšetřila a vandaly potrestala“. Zároveň ministerstvo vyzvalo, aby byl památník uveden do „patřičného stavu“ a v budoucnu byla zajištěna jeho bezpečnost. Ruské velvyslanectví v Praze tento skutek označilo za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa.

 

Dodnes nebyla provedena náprava , ale naopak dehonesaci sochy byl ponechán volný průběh.

 

Na hanobení pomníku maršála Koněva si stěžovala Ruská federace, a to rozhodně není přehlédnutelná maličkost. Zahraniční politika je výlučně v pravomoci vlády a prezidenta, nikoliv místní samosprávy, a místní samopspráva nemá pravomoc zasahovat do zahraniční politiky státu tím, že úmyslně vyvolá diplomatickou roztržku.

 

Památník podléhá totiž režimu obecných předpisů, zejména zákon č.122/2004 Sb. o státní památkové péči, neboť se nachází v památkové zóně.

Památková zóna je chráněna jako územní celek s významnými kulturně-historickými

a urbanisticko-architektonickými hodnotami.

 

Takže takový čin je nejen „vandalismem“, jak ostatně uvedla tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí ČR, a proto by se mělo kvalifikovaně posoudit, zda se rovněž nejedná o přečin výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku, kdy podezřelí zhanobili historickou a kulturní památku.

 

 

Nelze zapomínat ani na způsobenou škodu

 

Oznamovatel připomíná, že samotné odstranění sochy stálo městskou část Praha 6 částku 275.000 Kč a uskladnění sochy v depozitáři bude stát 12.000 Kč měsíčně, pokud tam tedy bude uložena alespoň dva roky, jsou náklady vyšší než půl milionu Kč, přičemž stání sochy na podstavci, kde byla dosud, nestálo vůbec nic. Existuje tedy podezření, že se Ondřej Kolář a další spolupachatelé dopustili porušení povinnosti při správě svěřeného majetku, a tím způsobili občanům značnou škodu. Tento čin je o to závažnější, že k němu došlo za nouzového stavu, kdy by úřad Městské části Praha 6 měl pomáhat místním nezaměstnaným, případně živnostníkům, na které dopadla epidemie koronaviru a ztratili práci či zkrachovali, a namísto toho se utrácejí peníze za přemístění sochy.

 

Je nutné si uvědomit, že v době nouzového stavu nepřestávají platit zákony a pokud se nejedná o opatření v boji proti epidemii, je nutno všechny právní předpisy důsledně dodržovat. Porušení zákona v době nouzového stavu je naopak přitěžující okolnost.

 

Ekonomické škody však mohou být mnohonásobně vyšší. Zvlášť závažný důsledek je zhoršení vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací, což se může projevit na ekonomických ztrátách při obchodování s Ruskem, menším množstvím ruských turistů v Praze, když ta je podle jejich názoru ovládána fašisty; nelze opomenout fakt, že v Rusku se již objevují výzvy k bojkotu českého zboží a podobně. Tedy způsobené ztráty pro Českou republiku mohou dosáhnout stovek milionů nebo i miliard korun.

 

 

Připomínám trestné činy, kterých se podezřelí mohli dopustit:

 

 

§ 329 odst. 1: Zneužití pravomoci úřední osoby

 

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

 

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

 

b) překročí svou pravomoc, nebo

 

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

 

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

 

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

 

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

 

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

 

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

 

d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

 

e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo

 

f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

 

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

 

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

 

(4) Příprava je trestná.

 

Právním předpisem na roveň postaveným zákonu jsou i mezinárodní smlouvy ratifikované parlamentem.

 

Z tohoto trestného činu je podezřelý Ondřej Kolář a všech 33 zastupitelů Městské části Praha 6

 

§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

 

(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

 

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

 

b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

 

d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

 

b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.

 

Z tohoto trestného činu je podezřelý primátor Hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, další radní a zastupitelé Hlavního města Prahy, tím že nezasáhli proti poškození majetku Hlavního města Prahy, orgány Městské části Praha 6

 

Dále je starosta Ondřej Kolář a další neznámí pachatelé podezřelí z trestného činu

 

§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

 

Ondřej Kolář a další podezřelí take zhanobili historickou nebo kulturní památku, čímž se mohli dopustit trestného činu

 

§ 358 Výtržnictví

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 

a) opětovně, nebo

 

b) jako člen organizované skupiny.

 

Připomínám dale přitěžující okolnosti podle § 42 trestního zákoníku:

 

§ 42 Přitěžující okolnosti

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

 

a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,

-to bylo bezpochyby splněnmo, protože odstranění sochy podezřelí připravovali déle než půl roku

 

b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,

- je pravděpodobné, že podezřelí nenávidí Rusko a ruský národ. Za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku považuje oznamovatel snahu falšovat dějiny a způsobit diplomatickou roztržku mezi ČR a Ruskem.

 

e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,

-podezřelí mají povinnost chránit svěřený majetek a finanční prostředky

 

f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce,

to je pojmovým znakem všech uvedených trestných činů

 

j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,

-čin byl spáchán v době nouzového stavu

 

k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek,

-viz výše

 

o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo

jednání podezřelých bylo zjevně dobře organizované a bylo do něj zapojeno velké množství lidí

 

 

Žádám o zásah orgánů činných v trestním řízení rovněž i ve smyslu generální prevence, neboť jejich nečinností v případech zneužívání pravomocí ze strany politiků dochází k významnému nárůstu tohoto druhu trestné činnosti v posledním období a změnu tohoto stavu nelze, bez změny přístupu orgánů činných v trestním řízení, očekávat.

 

 

Oznamovatel je ochoten orgánům činným v trestním řízení všestranně pomoci s vyšetřováním.

 

Oznamovatel žádá, aby ho orgány činné v trestním řízení informovaly o průběhu vyšetřování

 

 

Přílohy : seznam zastupitelů ÚMČ Praha 6, kteří hlasovali o odstranění sochy

 

Výpis z katastru nemovitostí dokazující, že vlastníkem sochy je Hlavní město Praha, nikoliv ÚMČ Praha 6 a že se jedná o památkovou zónu

 

 

 

V Praze dne 21. 4. 2020 ------------------------------

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha1.

Památkově chráněné zemí

 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 6,....

Památník stojí v památkové zóně.

Památková zóna - budova, pozemek v památkové zóně

B. Památková zóna je chráněna jako územní celek s významnými kulturně-historickými

a urbanisticko-architektonickými hodnotami.

Socha maršála Koněva stojí na pozemku, p.č.2114/5,

výměra 309 m2 a druh pozemku je ostatní plocha/jiná plocha.

Pozemek má LV č.877 v KÚ, Bubeneč, obec Praha,